Guziki

Organizacja

 1. MOPS kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.
 2. Kierownika MOPS zatrudnia Burmistrz Miasta Brzeziny będący jednocześnie jego zwierzchnikiem.
 3. Kierownik w imieniu MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
 4. Decyzje administracyjne, w zakresie realizowanych zadań, wydaje Kierownik MOPS, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.
 5. Upoważnienie, o którym mowa w pkt. 4, może być udzielone również innemu pracownikowi MOPS na wniosek Kierownika.
 6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Pracownikami MOPS w Brzezinach są:

 1. kierownik Ośrodka
 2. z-ca Kierownika Ośrodka
  • główny księgowy, księgowy
  • radca prawny,
  • psycholog
  • asystent rodziny
  • pracownicy sekcji środowiskowej pomocy społecznej
  • pracownicy sekcji świadczeń pomocy społecznej,
  • pracownicy sekcji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
  • pracownicy sekcji ds. funduszu alimentacyjnego,
  • pracownicy ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • pracownicy świetlicy

Pracownicy zatrudnieni w MOPS są pracownikami samorządowymi, w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników MOPS, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych.

Kierownik organizuje pracę MOPS i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników MOPS. § 11 ze statutu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

27-09-2016 - Edycja treści.

08-04-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 620